Disclaimer

Copyright (auteursrecht) Zi-Vision

Alle auteursrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van Zi-Vision en de met haar verbonden bedrijven en zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Inhoud

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

Zi-Vision, noch de andere bedrijven, haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

Aan de site gekoppelde sites

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet dat ZiVision verbonden zijn aan deze andere sites of de eigenaren ervan.

Hoewel Zi-Vision ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, is Zi-Vision, noch werknemers of haar vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door Zi-Vision.